Munkahely ergonómia fejlesztése – ALCOA

ALCOA világszerte iránymutató a munkabiztonság megvalósításában. Az ALCOA Keréktermék kft-nél is működő EHS szervezet munkáját segítettük egy komplex ergonómiai feltárással, mely egyaránt támaszkodott szakértői és dolgozói véleményekre. A projektindító dokumentum szerint feladatunk egy komplex ergonómiai feltárás és akcióterv kidolgozása volt:

 • Munkakörülmények dokumentálása
 • Fizikai terhelés elemzése
 • Munkahelyenként ergonómiai elemzés elkészítése
 • Ergonómiai veszélyforrások azonosítását és védelmi intézkedések
 • Az üzem „ergonómiai minőség térkép” megrajzolása
 • Az irodai munkahelyek esetében problémafeltáró kérdőíves megkérdezés és szakértői bejárás

A veszélyforrások egyik jellegzetes csoportját, az ergonómiai kockázatokat a jogszabály fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel néven szerepelteti. Vizsgálatunk során elsősorban a fiziológiai kockázatokra fókuszáltunk, de kontrolként a pszichés igénybevételeket is ellenőriztük.

A munkahelyeken az érvényes jogszabályok szerint az „MSZ ENV 26385 Ergonómiai elvek munkarendszerek tervezéséhez” szabvány alapján kell a munkaeszköz, a munkahely (munkakörnyezet) és a munkavállaló közötti kapcsolatrendszer kialakítása során eljárni. Ennek megfelelően a fenti kockázat meghatározást is ez alapján bontjuk ki, és először is néhány fogalmat tisztázunk:

 • Munkaterhelés (vagy külső behatások): azoknak a külső körülményeknek és követelményeknek az összessége a munkarendszerben, amelyek képesek megváltoztatni az ember fizikai és/vagy pszichikai állapotát.
 • Munka-igénybevétel (vagy belső reakció): a munkaterhelés hatása az emberre egyéni tulajdonságai és képességei függvényében.

A munkaterhelés származik tehát a külső környezetből, a feladatból, a szervezet válasza a terhelésre az igénybevétel. A terhelést a ható tényezők jellege, mértéke és időtartama határozza meg. Az igénybevétel függ a terheléstől, de függ a terhelésnek kitett személy jellemzőitől is, szellemi, fizikai képességeitől. Azzal, hogy a jogszabály az igénybevételről beszél, elismeri, hogy az adott munkaszituációban különböző emberek más-más kockázatoknak vannak kitéve. Lefordítva: egy anyagmozgatási feladat jelenthet nagy igénybevételt (és így nagy kockázatot) egy gyenge fizikumú nőnek, de kis igénybevételt (és kis kockázatot) egy izomkolosszusnak. A veszélyforrás ilyen meghatározása a komplex munkarendszerben gondolkodásból adódik, a feladat és a munkát végző személy jellegzetességeinek illesztését hangsúlyozza.

Szubjektív fáradtságérzés megítélése

Ez a módszer a munka hatására kialakuló fiziológiai elváltozások megismerésére, megelőzésére illetve előrejelzésére szolgál. Az űrlapot a dolgozók betanítás után maguk is kitölthetik, de kikérdezés útján is használható. Azonos munkahelyen, különböző dolgozókkal, rendszeres időközönként felvéve statisztikailag kiértékelhető eredményt ad.

Első lépésként a műszak végén a dolgozóknak egy ember-figurán be kell jelölniük azokat a testtájakat, ahol fájdalmat, fáradtságot éreznek. Ezt követően testtájanként háromfokozatú skálán kell értékelniük a kényelmetlenség nagyságát az alábbi jelölésekkel:

 • 1: Nincs kényelmetlenség érzése
 • 2: Kissé kényelmetlen
 • 3: Nagyon kényelmetlen

Munkahelyenként összesítve a megjelölt testtájakat, illetve a számszerű értékelések statisztikai feldolgozásával képet nyerhetünk az adott munkahely fizikai kialakításának hatásairól. A tünetek azonosítása után az okok felderítésének, majd a korrekciónak kell következnie.

Helyszíni szakértői értékelés ellenőrzőlista segítségével

Ebben a körben gyors, széleskörű, orientáló információ gyűjtése a cél. A szakértők elsősorban saját véleményünkre támaszkodnak, ha kérdezniük kell, a kérdések és a válaszok lehetőleg legyenek rövidek, de biztosítsuk a válaszadókat arról, hogy bőven lesz még alkalmuk kifejteni a véleményüket. Az ellenőrzőlista a következő területekre tér ki részletesen:

 • Anyagmozgatás és tárolás
 • Kéziszerszámok
 • Termelő berendezések biztonsága
 • Munkahely kialakítás fejlesztése
 • Világítás
 • Építmények
 • Veszélyes anyagok és tényezők kezelése
 • Jóléti létesítmények
 • Munkaszervezet
 • Általános fizikai környezet
 • Egyéni munkahelyek
 • Demográfia
 • Munka részfeladatai
 • Munka egésze
 • Különleges feladatok

Kérdőív

Szervezési és módszertani szempontból egyaránt igen szerencsés volt, hogy vizsgálatunk indítása idején zajlott a 2003 évi EHS nap. Itt lehetőségünk nyílt minden dolgozóval személyesen találkozni (ez később a terepi munka során kamatozódott), és a kérdőívet kitöltetni. Az anonim kérdőívet munkatársaink gyűjtötték lezárt dobozban, a számítógépes adatrögzítés után pedig a papírhordozók megsemmisítésre kerültek.

A dolgozói kérdőív irodai és ipari változatban készült, kitöltése kb. 20 – 25 percet vett igénybe. Elsősorban skálázott és egyszerű választásos kérdéseket használtunk. A feldolgozás statisztikai és szövegelemzési módszerrel történt. A leíró statisztika elkészítése mellett az elemzés során cluster-elemzést és skála-megbízhatósági értékelést végeztünk. Amikor a tanulmányban lényeges különbséget azonosítunk, akkor az külön említés nélkül is a megfelelő statisztikai próba 5 %-os szignifikancia szinten történő teljesülése mellett történik. Így pl. a területek közötti különbségeket Kruskal-Wallis próbával értékeltük.

Csoportos szakértői értékelés videó felvételek alapján

A vizsgált munkahelyek és a szakértői csoport munkahelye közötti nagy távolság olyan idő és költségkímélő megoldás alkalmazását igényli, mely információveszteség nélkül biztosítja a résztvevő szakértőknek a munkahelyek megismerését, elemzését. Erre a célra a videó felvétel a legalkalmasabb, kiegészítve azokkal a technológiai adatokkal, melyeket a megbízó szakemberei bocsátanak rendelkezésünkre.

A vizsgálat rekonstruálásához, utólagos szakértői elemzéshez és a dolgozók által kritikusnak ítélt mozzanatok azonosításához ajánlott módszer, mely segédanyagot biztosít a többi vizsgálathoz és csökkenti a zavaró helyszíni jelenlétet.

A Keréktermék Divízió vizsgálatának elvégzéséhez az üzemcsarnok minden munkahelyéről felvételt készítettünk, összesen öt óra időtartamban. A videofelvételekből a jelen szakértői anyagot ismertető prezentációra a megállapításokat alátámasztó részeket állítottunk össze; ezek a felvételek a későbbiekben oktatási célokra is használhatók lesznek.

Számítógéppel támogatott antropometriai értékelés (CAAA)

A munkatevékenység által megkövetelt testhelyzetek, mozdulatok felmérése, kritikus helyzetek modellezése számítógéppel segített antropometriai tervező rendszer (CAAA) alkalmazásával készült, különös tekintettel az alábbiakra:

 • szabad helyszükséglet,
 • elérési és látási tartományok,
 • kritikus testhelyzetek és mozdulatok.

A CAD rendszerek alkalmazása a termékek és gyártórendszerek tervezésénél lehetővé teszi, hogy a dolgozó, a felhasználó számítógépes modelljét is integráljuk ebbe a környezetbe. A CAAA rendszerek elvi modelljét a 2. ábra szemlélteti. Erre a célra fejlesztettek ki világszerte antropometriai tervező és értékelő rendszereket (Computer Aided Anthropometric Assessment, CAAA), melyek az antropometriai és bio-mechanikai ismereteket, adatokat, módszereket közvetítik a felhasználók, tervezők, managerek, és más területek szakértői számára.

A CAAA programok lehetővé teszik, hogy a szerelősori műveletek kritikus testhelyzeteit, testtartásait és mozdulatait elemezzük. A különböző testmagasságú embermodellek választásával az eltérő antropometriai méretekkel rendelkező dolgozók és a munkahely modelljének illesztési kísérlete elvégezhető és az eredmény értékelhető. Grafikusan ábrázolható a helytelen vagy kényelmetlen testhelyzet, amely hosszabb távon fárasztó, sőt az egészség időleges vagy végleges károsodását okozhatja.

A modell előállításának és alkalmazásának természetesen több feltétele is van. A két legfontosabb érvényességi kritérium az, hogy mennyire reprezentálja az embermodell a szerelősoron dolgozók antropometriai jellemzőit és milyen pontossággal állíthatók be a funkcionális testhelyzetek. A Keréktermék Divízió vizsgálatánál a populációvaliditást a dolgozók testadatainak begyűjtésével és azokra történő illesztéssel biztosítottuk.

A testhelyzetek beállításánál a programok által engedélyezett elmozdulási szögtartományok a mértékadóak, mely az átlagos emberi képességeket szimulálja. A munkahelyi feltételek változása vagy tervezett változtatás esetén ezek a helyzetek reprodukálhatók, a feltételezett vagy tényleges dolgozói modellel megismételhetők.

REBA – Gyors Teljes Test Értékelés

A REBA (Rapid Entire Body Assessment) Gyors Teljes Test Értékelés olyan ellenőrzőlista, mely vizsgálja a törzs, a nyak, a láb, a felkar, az alkar és a csukló munka közbeni helyzetét és pozícióját. Az egyes pontszámok összevetéséből kialakuló végső REBA pontszám alapján meghatározza a kockázati szintet és az intézkedés szükségességét.

Herendi öntőműhely kialakítása

A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. nagy jelentőséget tulajdonít a minőségnek a termékeket és a termelési körülményeket illetően is. Ebben a projektben a termelési folyamat első állomásának, az öntőműhelynek ergonómiai fejlesztése volt a cél. A Herendi Porcelánmanufaktúra 2000. tavaszán adott lehetőséget társaságunknak arra, hogy egy szűkebb területen, az öntőműhelyben bizonyíthassunk. Lehetőséget kaptunk arra, hogy szakmai meggyőződésünknek megfelelően, az ergonómiai szempontokat és módszertant messzemenően figyelembe vehessük. Ennek megfelelően teljes körűen, elemzésre épített tervezéssel, a dolgozói bevonást fókusz csoporttal és prototípus teszteléssel is biztosítva, a megvalósulásig vettünk részt a munkahely fejlesztésében. Főbb lépések:

 • Munkahelyek ergonómiai felmérése és értékelése
 • Munkahelyek és munkaterem kialakítására ergonómiai javaslatok elkészítése
 • Helyszíni konzultáció három alkalommal a kivitelezés során

Munkahelyek felmérése és értékelése

 • Előzetes bejárás a munkatevékenység és a munkafolyamatok megismerésére. Ez a lépés a további adatgyűjtés alapjául szolgál, lehetővé teszi az eszközök hangolását a helyi viszonyokhoz.
 • Szakértői ellenőrzőlistás bejárás és értékelés, melynek lényege, hogy termelő üzemekben sikerrel alkalmazott, – magyar viszonyokra adaptált nemzetközi – módszertannal szisztematikusan értékeljük a munkahelyek (elrendezés antropometriai ellenőrzése, eszközellátási – hatékonyság, biztonság -, bútorzat, tárolás, fizikai-mentális terhelés) kialakítását.
 • Csoportos interjúk, mellyel a dolgozók egy szűkebb, elkötelezett csoportja kapcsolódik be az értékelésbe. Ezek a csoportok a fejlesztési lépésekben is közreműködnek.
 • Környezeti mérések: világítás, klimatikus viszonyok, kritikus helyeken zajmérés. A tevékenységből adódóan legfontosabbnak a világításmérés tűnik.

Fejlesztési javaslatok megfogalmazása

A javaslatokat lehetőség szerint több, különböző költségszinteket képviselő változatban készítjük el, a szükséges műszaki vázlatokkal, lehetőség szerint költségbecsléssel. Elképzelhető, hogy bizonyos munkaszervezési (pl. feladatfelosztás, ösztönzés, teljesítményértékelés stb.) változtatásokat is javasolnunk kell ebben a fázisban.

Minta-munkahelyek kialakítása

A javaslatok bevezetését célszerű a termelő rendszer megzavarása nélkül tesztelni és csiszolni. Erre a minta- vagy kísérleti munkahelyek létrehozása jelenthet megoldást, ahol szimulált munkahelyzetben történik a munkahelyek értékelése, fejlesztése. Az áttervezett munkahelyek egy erre a célra kijelölt üzemi területen időben egymás után kísérleti jelleggel felépülnek, s a véglegesítés után olyan dokumentáció készül, mely lehetővé teszi a karbantartási időszakban a végleges felépítését. (A kísérleti munkahely a betanítási-oktatási funkciót is betöltheti.)

A projekt egyik érdekessége az volt, hogy a dolgozói fókuszcsoporthoz virtuális 3D modelleket készítetünk a munkahelyekről.

Másik érdekességként említhető, hogy a tervezést a Design Space analízissel követtük.

Az öntőműhely felújítása a tesztelést követően megtörtént.

Munkahely-ergonómiai képzés – W.E.T.

A „Műszaki, technikusi képesítések (Munkahelyek ergonómiai kialakítása tanfolyam)” regisztrált szakképzést biztosítottuk a termelési körülményeket közvetlenül alakító szakemberek számára. A munkahely-ergonómiai képzési programot kihelyezett céges tanfolyamként szoktuk tartani. Olyan vállalatok szokták igényelni, ahol a munkahelyek kialakításában az ergonómiai szempontoknak nagyobb hangsúlyt szeretnének adni, és ehhez egy ergonómiai csapatot szeretnének pályára állítani.

A képzést egy komplex ergonómiai helyzetfeltárás előzte meg, mely lehetővé tette a kidolgozandó projektfeladatok témáinak meghatározását és helyi példák beépítését a tanagyagba.

Képzés során megszerezhető kompetencia

 • Alapvető antropometriai és bio-mechanikai ismeretek
 • A fizikai környezet (zaj, világítás, klíma stb.) emberre gyakorolt hatásának ismerete
 • Alapvető munkabiztonsági ismeretek: az emberi hibázás összetevői és elemzési módjai
 • Irodai, szerelősori és termelésirányítói munkahelyek ergonómiai szempontjainak ismerete

A képzésre bekapcsolódhatnak, akik

 • felsőfokú végzettséggel vagy
 • érettségivel és két év gyakorlattal rendelkeznek munkavédelmi, termelés irányítói, foglalkozás egészségügyi területen.

Képzési idő

A kompetenciák megszerzéséhez résztvevőnként 60 óra ráfordítás szükséges, melyből a tanfolyam időtartama 30 óra, az egyénileg kidolgozandó feladat elkészítési ideje hozzávetőlegesen 30 óra.

A tananyag frissen tartása érdekében minden tanfolyamunknál legalább egy új tanegységet kidolgozunk. Ebben az esetben a kézi összeszerelő munkának megfelelően az a mozdulatelemzés ergonómiai bemutatására esett a választásunk „Munkafolyamat és –feladat tervezés. Munkahelyek helyes kialakítása a mozdulatelemzés módszerének megközelítésében” címmel.

Vezérlőtermek ergonómiai kockázatelemzése

A kockázatértékelés részeként az ergonómiai értékelés során a fizikai és a mentális terhelés hatásait vizsgáltuk, amikor a fővállalkozó Munkavédelmi Kutatási Közalapítvány a DSGI Ergonómiai Mérnöki Irodát kérte fel az E.ON csoporthoz tartozó hazai áramszolgáltatók ergonómiai kockázatainak feltárására, így az TITÁSZ ÜIK, KDSZ, Call Center és koordinátor munkaköreinek értékelésére.

A kockázatelemzés előkészítésekor azt feltételeztük, hogy a munkavégzés során a mentális terhelésből adódó veszélyforrások is megjelenhetnek, elsősorban a vezérlőtermi (ÜIK, KDSZ), operatív munkaszervezői (koordinátor) és telefonos ügyfélszolgálati (Call Center operátor) munkakörökben. Ezen munkakörök kijelölése a részletes elemezésre azért is volt szerencsés, mert ezzel megtörtént az üzemvitel operatív szervezői funkcióinak, tehát az emberi hibázásnak leginkább kitett területeknek vizsgálata.

Bár a munkahelyi kockázatelemzést a jogszabályok a munkabiztonság javítása érdekében írják elő, a modern vállalatirányítás egyik eszközeként komplex kockázatelemzésre épülő vállalati stratégiák is készülnek. Ez a megközelítés a vállalat egészére leselkedő kockázatokból indul ki, és azonosítja azokat a sérülékenységi ablakokat, melyek a jövőbeli működést veszélyeztetik; ebben a kontextusban a munkahelyi kockázatelemzés a humán erőforrásra vonatkozó kockázatelemzés, mely a dolgozót károsító tényezők azonosítására szorítkozik.

A veszélyes üzem operatív irányító, ügyeleti munkaköreiben fellelhető humán veszélyforrások azért különlegesek, mert itt a munkakörülményekből a dolgozóra irányuló veszélyek mellett maga a dolgozó is veszélyforrásként azonosítható. Nemkívánatos viselkedése (beavatkozás, utasítás, utasítás értelmezés stb.) a munkavégzés során nagy anyagi kárt, vagy balesetet okozhat, melynek ő maga, másik dolgozó illetve egyéb személyek is áldozataivá válhatnak.

A humán kockázatok elemzésekor tehát a dolgozóra és a dolgozóból származó olyan veszélyforrásokat tártuk fel, melyek bármi módon személyi sérüléshez vezethetnek (a szervezeti eredményességet jelentősen veszélyeztető tényezők a villamos ipar jellegéből adódóan közvetlenül emelik a balesetezés valószínűségét).

Nem volt feladatunk sem célunk szervezeti diagnózis felállítása, de nem kerülhető meg az eredmények értelmezésekor a munkatevékenységet jelentősen befolyásoló szervezeti folyamatok ismerete. A terep bejárása során alulnézetből keresztmetszetet kaptunk a folyamatban lévő szervezetformáló folyamatokról, melyből világosan kirajzolódik a jövőkép. Ezt a víziót azonban a három szolgáltató bejárása után ismertük meg, és úgy tűnik, hogy az értékrend változás (szolgáltatói szemléletmód előtérbe helyezése, munkakörök presztízsének alakulása), az információs technológiák fokozott bevezetése, és a szervezeti racionalizálás (átszervezések, összevonások, kiszervezések) hatásai alól csak kevesek vagy egyetlen dolgozó sem vonhatja ki magát.

Az eredményeket munkakörönként ismertettük (vállalva bizonyos redundanciát) az öt kategória értékelésével:

 • Szellemi tevékenység okozta terhelés
 • Kommunikáció
 • Szoftver
 • Környezeti tényezők
 • Szociális- és szervezeti munkakörnyezet

A négy munkakör értékelésekor kiemeltük az azonosított veszélyforrásokat, a kockázat csökkentés lehetséges módjait.

Az eredményeket tanulmányban foglaltuk össze. Minden területre elkészítettük a vizsgált munkakörök profillapját, mely szemléletes formában, tartalmazza a legfontosabb megállapításokat. A profillap mintája itt elérhető.

Szoftverértékelés

A számítógéppel támogatott munkatevékenység magában rejti azt a reális veszélyt, hogy a rosszul kialakított, nem az előírásoknak és szakirodalmi ajánlásoknak megfelelő szoftverek nem segítik kellően a hatékony végrehajtást, sőt indokolatlanul növelik a dolgozó szellemi és fizikai terhelését (pl. értelmezési nehézség, vagy többszörös billentyűleütés). A használt szoftvereket feltártuk azokat a körülményeket, amelyek potenciális veszélyforrást jelenthetnek. Az alábbi szempontok alapján értékeltük a használatos szoftvereket:

 • Funkcionalitás/használhatóság
 • Kezelhetőség
 • Tanulás támogatása (tanulhatóság)
 • Tájékoztatás használat közben
 • Felhasználói felület minősége

Hódít a CERA

Egyre többen ismerik, és örömmel használják az Összetett Ergonómiai Kockázatbecslést.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Ergonómiai laboratóriumában a testtartásból, az erőkifejtésből, a kézi anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható eszközök és módszerek felkutatására, és adaptálására kerül sor.

 A munkavédelem, az ergonómia olyan szakterület, melyben az elmélet és a szakmai tapasztalat együttesen vezethet eredményre, ezért a kutatásban az ország különböző intézményeiben dolgozó kutatók mellett a munkavédelmet értéknek tartó és magas szinten művelő vállalkozások gyakorló szakemberei is részt vesznek. A CERA kidolgozásával az volt a célunk, hogy az ergonómiában kevéssé járatos munkabiztonsági szakemberek is könnyen és hatékonyan tudják a különböző jellegű ergonómiai kockázatokat azonosítani.

Különböző ergonómiai kockázatbecslő eszközöket dolgozunk ki, a mikrovállalkozások számára is elérhető egyszerű értékelő lapoktól kezdve a modern, 3D képalkotáson alapuló, minősített ergonómiai szakemberek által használható számítógéppel támogatott módszerekig.

 Kérjük, tájékozódjon a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedésekről, ismerje meg kutatási módszerünket, sajátítsa el a kockázatbecsléshez kidolgozott rendszerünket, váljon a módszer fejlesztésében közreműködő közösség részévé, és tegyen ön is a munkával kapcsolatos váz- és izomrendszeri megbetegedések visszaszorításáért saját munkahelyén.

 Az összetett ergonómiai kockázatbecslés a fizikai munkavégzés során a testhelyzetből, erőkifejtésből, a kézi anyagmozgatásból, illetve az ismétlődő mozdulatokból eredő fizikai terhelés kockázatainak minőségi és mennyiségi megítélésére használható módszer.  A CERA értékelés módszertani megbízhatóságát az alapul vett szabványi háttér alapozza meg. 

Munkahelyek ergonómiai szempontú értékelése-fejlesztése

A munkavégzés színvonalát befolyásoló tényezők fejlesztését az ember – gép – környezet rendszerelvű megközelítésében végezzük.

Elemezzük a munkatevékenységet, munkaszervezést, vizsgáljuk az alkalmazottak, valamint az épített és technológiai környezet adottságait, majd ezek alapján teszünk komplex javaslatot a fenti rendszer átalakítására.

Mivel az ipari termelésben, irodában vagy szolgáltatói szektorban végzett emberi munka mennyisége és minősége a vállalkozások eredményességét alapvetően befolyásolja, célszerű olyan munkafeltételeket kialakítani, melyben ösztönzött munkatársak a munkafeladat szempontjából ideális körülmények között dolgoznak. A munkahelyek ergonómiailag helyes kialakítása a termelékeny, magas színvonalú munkavégzés feltételeinek létrehozása mellett a dolgozói elégedettség és elkötelezettség megteremtésével és növelésével is hozzájárul a vállalkozás eredményes működéséhez.

A munkahelyek fejlesztésének főbb jellemzői:

 • tevékenységelemzésen alapul,
 • komplex megközelítést alkalmaz (fizikai – antropometriai, mentális és szociális tényezőket is vizsgál),
 • az ergonómiai elveket ütközteti a szervezeti célkitűzésekkel,
 • a teljes munkakörnyezetre kiterjed,
 • környezeti jellemzőket is vizsgál,
 • épít a dolgozói közreműködésre,
 • a hatékonyságot, minőséget és biztonságot együttesen javítja.

Az ergonómiai munkahely kialakítási-fejlesztési projekt során szóban és írásban

 • értékeljük és minősítjük a munkahelyeket szervezet – csoport – egyéni munkahely szinten,
 • javaslatot teszünk a fejlesztés lépéseire a kritikus tényezők fontossága és sürgőssége alapján,
 • javaslatokat teszünk (esetenként alternatívákkal) a komplex munkakörnyezet átalakítására,
 • elkészítjük a célszerszámok, a bútorzat, az elrendezés vázlatait.

A munkahelyek fejlesztéséhez több, egymást erősítő eljárást alkalmazunk, pl. szakértői bejárás, tevékenységelemzés, dolgozói és felhasználói megkérdezés, környezeti mérések, antropometriai modellezés, ellenőrző listák, videotechnika, mozdulatelemzés stb.